لیست پروژه ها/درمانی/بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری – تهران

بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری – تهران

بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری با ۶ اتاق عمل، بخش ICU، بخش بستری و ریکاوری، بخش ایزوله شامل ۸ اتاق ایزوله و بخش های پشتیبانی دیگر یکی از مجهزترین بخش های پیوند در سطح کشور میباشد که طراحی و اجرای این پروژه توسط متخصصین و مهندسین شرکت نگرش پایدار توسعه صورت گرفته است.