بیمارستان بازرگانان

این بخش در سال  1395 در زیرزمین  بیمارستان بازرگانان طراحی گردید و تمامی مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه توسط شرکت نگرش پایدار توسعه اخذ گردید.

۳۰ شهریور،۱۳۹۸