بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری – تهران

بخش پیوند بیمارستان مسیح دانشوری با 6 اتاق عمل، بخش ICU، بخش بستری و ریکاوری، بخش ایزوله شامل 8 اتاق ایزوله و بخش های پشتیبانی دیگر یکی از مجهزترین بخش های پیوند در سطح کشور میباشد که طراحی و اجرای این پروژه توسط متخصصین و مهندسین شرکت نگرش پایدار توسعه صورت گرفته است.

۴ اسفند،۱۳۹۷