لیست پروژه ها/درمانی/بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی باب الحوائج باقرشهر

بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی باب الحوائج باقرشهر