لیست پروژه ها/پزشکی هسته ای/بیمارستان بازرگانان

بیمارستان بازرگانان

این بخش در سال  ۱۳۹۵ در زیرزمین  بیمارستان بازرگانان طراحی گردید و تمامی مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه توسط شرکت نگرش پایدار توسعه اخذ گردید.

مطالب مرتبط