اخبار/نحوه شروع پروژهای ساختمانی

نحوه شروع پروژهای ساختمانی

اگر صاحب زمینی هستید که قصد احداث یک ساختمان را در آن دارید اولین قدم برای این کار آن است که به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر ( در تهران) مراجعه کنید. دفتر خدمات کارشناسی را سرملک می فرستد تا پهنه مربوطه و بررسی هایی در زمینه مطابقت وضع موجود ملک با سند آن و شرایط موجود ملک را انجام دهد. سپس برمبنای بازدید انجام شده به مالک  دستور نقشه ساخت داده می شود.

دستور نقشه برگه ای است که در آن کروکی زمین و سطح اشغالی که مالک ساختمان می تواند در آن محدوده از زمینش ساخت و ساز انجام دهد، مشخص شده است. مالک ساختمان، دستور نقشه را نزد مهندس معمار یا دفتر مهندسی میبرد و بر مبنای آن نقشه معماری کشیده می شود. در این مرحله با توجه به شرایط  و نظر مالک ومهندس تعیین می شود که اسکلت ساختمان بتنی باشد یا فلزی و سپس محاسبات سازه نیزانجام و نقشه سازه نیز کشیده میشود. نقشه تاسیسات نیز به همین منوال کشیده می شود.مالک برای تعیین ناظر ساختمان، باید به سازمان نظام مهندسی مراجعه کند، و سازمان نیزشرکت یا شخص ناظر را به وی معرفی می کند.

در تهران اگر سطح اشغال بیشتر از ۲۵۰۰ مترباشد نیاز است که نقشه ها به تایید سازمان نظام مهندسی نیز برسد. پس از تایید نقشه ها ومهر و امضای آن به وسیله طراح، نقشه ها بار دیگر به دفتر خدمات ارسال می شود و شهردارینیز پس از بررسی و براساس کاربری و تعداد طبقات، برای ساختمان فیش عوارض صادر می کند.پس از پرداخت فیش عوارض، شهرداری برای ملک مذکور پروانه ساختمانی و یک برگه شروع بهکار صادر می کند، مالک برای شروع به کار، مجدداً به ناظر مراجعه می کند و ضمن عقد قرار داد با وی ، باید برگه شروع به کار را نیز به امضای ناظر برساند.

اگر ساختمان دارای مجری ذی صلاحباشد، مجری نیز باید آن برگه را امضا نماید، در غیر این صورت مالک طبق یک تعهد، که تسلیم ناظرمی کند، خودش باید به صورت خویش فرما اجرای ساختمان و مسئولیت اجرا را برعهده بگیرد.قبل از شروع به کار ناظر و مجری باید کلیه نقشه ها را بررسی نمایند و از محل ملک نیز بازدیدنمایند و در صورت مغایرت نقشه ها یا نقشه ها با شرایط ملک باید مراتب را به طراح یا شهرداریاعلام نمایند تا اصلاحات لازم روی نقشه ها اعمال گردد. ناظر باید همچنین وضعیت ملک ومجاورین را از لحاظ ایمنی و خطر ریزش بررسی نماید و کلیه تمهیدات برای جلوگیری از بروز حادثهدر هنگام تخریب، گودبرداری و سایر مراحل ساخت پیش بینی شود. یکی از مهم ترین اقداماتقبل از شروع عملیات ساختمانی انجام بیمه ساختمان است.

شهرداری نیز الزاماتی برای شروعپروژه به مالک ابلاغ می نماید. از جمله رنگ آمیزی مشخصی برای متمایز شدن ملک در حالتخریب و نوسازی از سایر ملک ها، ایمن سازی محل تردد عابرین و خودروها، نکاتی پیرامون نحوهدپوی مصالح حاصل از تخریب یا مصالح خریداری شده. نصب تابلویی که حاوی مشخصات پروژهاست؛ شامل شماره پرونده شهرداری،  متراژ و تعداد طبقات ساختمان در دست احداث، ناممهندس سازه و مجری. با انجام این کارها، همه چیز برای آغاز احداث عملیات ساختمانی فراهمشده است. تا اینجای کار با توضیحاتی که در این مقاله ارائه گردید، یک شخص که برای اولین بارقصد ساخت یک ساختمان را دارد می تواند پیش برود اما، اجرای یک ساختمان، امری است کهنیاز به تجربه بسیار زیاد دارد. اگر اولین بار است که قصد احداث یک ساختمان را دارید پیشنهادمی کنم حتماً در ادامه کار،از وجود یک مجری با تجربه بهره مند شوید.